หลักการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบฯ โครงสร้างการโปรแกรม